สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เข้าสู่ระบบ
แนะนำงานการเงิน
บุคลากรงานการเงิน
ระเบียบข้อบังคับ
พระราชกฤษฎิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 8)
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง (ฉบับที่ 3)
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข
อัตราค่าเล่าเรียนบบุตร (ใหม่)
แนวทางปฏิบ้ติด้านการเงิน
ยังไม่มีข้อมูล
รายละเอียดโอนจ่ายตรง(ร้าน
เดือน มีนาคม 57
เดือน เมษายน 57
เดือน พฤษภาคม 57
เดือน มิถุนายน 57
เดือน กรกฎาคม 57
เดือน สิงหาคม 57
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 85 คน  
  เดือนนี้ 2807 คน  
  ปีนี้ 38200 คน  
  ทั้งหมด 157591 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวสารงานการเงิน
หัวข้อข่าว : แจ้ง รพช., สสอ., รพ.สต. ขอให้นำส่งใบเสร็จรับเงิน
วันที่ : (22-02-2555) จำนวนผู้อ่าน 1901 คน
เอกสารแนบ :

 ปีงบประมาณ 2554 โดยด่วนภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
หน่วยงานค้างส่งใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2554                
  ขอให้หน่วยงานดังกล่าว ส่งใบเสร็จรับเงิน โดยด่วนภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์ 2555              
            รายละเอียดการจ่ายตรงเข้าบัญชี        
ที่ฎีกา หน่วย รพ.สต. รายการ / ใบส่งของ ร้านค้า  จำนวนเงิน  ชื่อผู้ขาย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน เลขบัญชี  
1360 รพ.กาบเชิง   ค่าจ้างเหมาปรับโฉม รพ. หจก.วิชัยสุรินทร์ (2007)         82,347.84  ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชัยสุรินทร์2007  P540001360  03/08/2011  4262261909  
1356 รพ.จอมพระ   ค่าปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติ นายเทียบ  คือกำนัน         61,724.00  นายเทียบ คือกำนัน  P540001356  03/08/2011  3100179854  
1357 รพ.จอมพระ   ค่าทาสีอาคาร นายอัจฉริยะ  สุคันธรัต         56,880.00  นายอัจฉริยะ สุคันธรัต  P540001357  03/08/2011  1321304553  
2560 รพ.บัวเชด   ค่าวัสดุสำนักงาน   ร้านรวมวิทยา          6,577.00  ร้านรวมวิทยาโดยนางสาริศา มุกดาอนันต์  P540002560  15/09/2011  3101708605  
2097 รพ.รัตนบุรี รัตนบุรี ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรภัทรสุรินทร์         80,000.00  ห้้างหุ้นส่วนจำกัด พีรภัทร สุรินทร์  P540002097  24/08/2011  8262154031  
2102 รพ.รัตนบุรี   ค่าปรับปรุงทาสีอาคาร  หจก.พีรภัทรสุรินทร์         45,000.00  ห้้างหุ้นส่วนจำกัด พีรภัทร สุรินทร์  P540002102  24/08/2011  8262154031  
1252 รพ.ลำดวน   ค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 003/0113 ร้าน 999 โฆษณา         72,000.00  999 โฆษณา โดยนางสาวเกษราพร จันทสิงห์  P540001252  26/07/2011  3100335368  
547 รพ.สนม   จ้างเหมาปรับปรุงตึกผู้ป่วนนอก 10/19 นายทวีศักดิ์  สาลีทอง         83,200.00  นายทวีศักดิ์ สาลีทอง  P540000547  09/05/2011  3100235177  
2559 รพ.สังขะ   ค่ากระเบื้อง ร้านสมัย  เคหะพันธ์         60,000.00  สมัยเคหะพันธ์ โดยนางสมัย มีบุญ  P540002559  14/09/2011  0392711065  
2778 รพ.สุรินทร์   ค่าพลาสติกเคลือบ 099/4924 ร้านคลังปัญญาสุรินทร์          5,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.กาบเชิง บ้านโนนสวรรค์ ค่าป้าย 1/54 เลขที่ 39 ร้าน เอ.วี.สุรินทร์          3,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
670 สสอ.กาบเชิง ตะเคียน ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ร้านบุญพรมอลูมิเนียม         49,900.00  ร้านบุญพรม อลูมิเนียมโดยนายคูณ คงสุข  P540000670  26/05/2011  3290093115  
671 สสอ.กาบเชิง บ้านสกล ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม นายจุติศักดิ์  เสกแสร้ง         49,000.00  นายจุติศักดิ์ เสกแสร้ง  P540000671  26/05/2011  8262014003  
672 สสอ.กาบเชิง บ้านโคกสะอาด ค่ากระจก หน้าต่าง 2/19 ร้านบุญพรมอลูมิเนียม         47,870.00  ร้านบุญพรม อลูมิเนียมโดยนายคูณ คงสุข  P540000672  26/05/2011  3290093115  
1468 สสอ.กาบเชิง บ้านเกษตรถาวร ค่าซ่อมแซม  ร้านเกษตรถาวรวัสดุ         65,000.00  เกษตรถาวรค้าวัสดุโดย นาย คงเทพ เกษตรพืชผล  P540001468  29/07/2011  5450286108  
1639 สสอ.กาบเชิง แนงมุด ค่าปรับปรุงห้องประชุม  ร้านบุญพรมอลูมิเนียม         49,967.00  ร้านบุญพรม อลูมิเนียมโดยนายคูณ คงสุข  P540001639  16/08/2011  3290093115  
1640 สสอ.กาบเชิง แนงมุด ค่าจ้างปรับปรุงอาคาร  ร้านช่างฤทธิ์กระจกอลูมิเนียม         30,000.00  ช่างฤทธิ์กระจกอลูมิเนียมโดย นางสาวพรทิพย์ เทพบุตรดี  P540001640  16/08/2011  6882609987  
1652 สสอ.กาบเชิง คูตัน ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์  นายสุระชัย บุญครอง         23,670.00  นายสุระชัย บุญครอง  P540001652  16/08/2011  8262115849  
1653 สสอ.กาบเชิง คูตัน ค่าจ้างสำรวจข้อมูล  นางใสยอด บุดดาธรรม         42,000.00  นางใสยอด บุดดาธรรม  P540001653  16/08/2011  8262733918  
1667 สสอ.กาบเชิง บ้านสกล ค่าทาสีอาคาร  นายประสิทธิ์ พิเรศรัมย์         20,000.00  นายประสิทธิ์ พิเรศรัมย์  P540001667  16/08/2011  8262157110  
1668 สสอ.กาบเชิง ตะเคียน ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ นายบูรพา พนารักษ์         45,000.00  นายบูรพา พนารักษ์  P540001668  16/08/2011  8262027444  
1670 สสอ.กาบเชิง ตะเคียน ค่าปูนพื้นอาคาร  นายบูรพา พนารักษ์         12,970.00  นายบูรพา พนารักษ์  P540001670  16/08/2011  8262027444  
1671 สสอ.กาบเชิง ตะเคียน ค่าจ้างสำรวจข้อมูล  นางสวาท ศรีบุญเรือง         35,800.00  นางสวาท ศรีบุญเรือง  P540001671  16/08/2011  8262277142  
1672 สสอ.กาบเชิง ตะเคียน ค่าปรับปรุงเสาธงชาติ  นายบูรพา พนารักษ์         40,000.00  นายบูรพา พนารักษ์  P540001672  16/08/2011  8262027444  
1676 สสอ.กาบเชิง ด่าน ค่าทาสีอาคาร  นายวิลัย  สระแก้ว         24,970.00  นายวิลัย สะแก้ว  P540001676  16/08/2011  5450279897  
1677 สสอ.กาบเชิง ด่าน ค่าจ้างสำรวจข้อมูล  นางชมพร  บูรณ์เจริญ         26,900.00  นางชมพร บูรณ์เจริญ  P540001677  16/08/2011  3100527062  
1678 สสอ.กาบเชิง ด่าน ค่าจ้างสำรวจข้อมูล  นางบุญกอง  วงษ์เรืองศรี         26,900.00  นางบุญกอง วงษ์เรืองศรี  P540001678  16/08/2011  5450150627  
1679 สสอ.กาบเชิง ด่าน ค่าจ้างสำรวจข้อมูล  นางประเนียม  สระแก้ว         26,900.00  นางประเนียม สะแก้ว  P540001679  16/08/2011  8262050611  
1680 สสอ.กาบเชิง บ้านโนนสวรรค์ ค่าวัสดุสำนักงาน IVCR54/3563 ร้านไอที ดอทคอม         14,670.00  ร้าน ไอที ดอทคอม (ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์ วงษ์บ้านหล่อ  P540001680  16/08/2011  4620563710  
1681 สสอ.กาบเชิง บ้านโนนสวรรค์ ค่าวัสดุสำนักงาน IVCR54/3541 ร้านไอที ดอทคอม         10,000.00  ร้าน ไอที ดอทคอม (ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์ วงษ์บ้านหล่อ  P540001681  16/08/2011  4620563710  
1682 สสอ.กาบเชิง ด่าน ค่าวัสดุสำนักงาน IVCR54/3451 ร้านไอที ดอทคอม         30,000.00  ร้าน ไอที ดอทคอม (ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์ วงษ์บ้านหล่อ  P540001682  16/08/2011  4620563710  
1687 สสอ.กาบเชิง บ้านสระทอง ค่าซ่อมแซมหลังคา นายชม สังวร         50,000.00  นายชม สังวรณ์  P540001687  16/08/2011  3290154254  
2351 สสอ.กาบเชิง บ้านสกล ค่าซ่อมแซมอาคาร  นายจุติศักดิ์  เสกแสร้ง         20,170.00  นายจุติศักดิ์ เสกแสร้ง  P540002351  02/09/2011  8262014003  
2387 สสอ.กาบเชิง คูตัน ค่าซ่อมแซมอาคาร นายสุรชัย  บุญครอง         50,000.00  นายสุระชัย บุญครอง  P540002387  09/09/2011  8262115849  
2389 สสอ.กาบเชิง บ้านปราสาทเบง ค่าจ้างสำรวจข้อมูล นางเสาวนิต  แก้วหมื่นไวย          9,450.00  นางเสาวนิต แก้วหมื่นไวย  P540002389  09/09/2011  8262881727  
2391 สสอ.กาบเชิง   วัสดุสำนักงาน 3/14 ร้านศรวิทยา          5,400.00  ร้านศรวิทยาโดย นายคณิน ศรธฤทธิ์  P540002391  09/09/2011  5450215131  
2445 สสอ.กาบเชิง   วัสดุสำนักงาน 54/02609 ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2614 สสอ.กาบเชิง   ค่าน้ำประปา ส.ค. 54 การประปา          1,537.23  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002614  21/09/2011  9804341441  
2648 สสอ.กาบเชิง บ้านปราสาทเบง วัสดุงานบ้านงานครัว 54/02606 ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2648 สสอ.กาบเชิง บ้านโคกสะอาด ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 54/02605 ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)          1,120.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2648 สสอ.กาบเชิง บ้านโนนสวรรค์ ค่าหมึกเลเซอร์ 54/02607 ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)          2,950.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2648 สสอ.กาบเชิง ตะเคียน wirless N Router Zyxel 54/02608 ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)          2,950.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2648 สสอ.กาบเชิง ด่าน ค่าหมึกเลเซอร์ 54/02604 ร้านไอที ดอทคอม(ปราสาท)          1,462.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2758 สสอ.กาบเชิง บ้านปราสาทเบง ค่าจ้างสำรวจข้อมูล นางวันทอง  บูรณะ         13,550.00  นางวันทอง บูรณะ  P540002758  29/09/2011  4620730152  
699-700 สสอ.กาบเชิง เกษรตถาวร ค่าปรับภูมิทัศน์ 1/21 ร้านกาญจนาพันธ์ไม้          25,000.00  กาญจนาพันธุ์ไม้ โดยนางบำเพ็ญ ดวงใจด  P540000699  03/06/2011  3290147193  
699-700 สสอ.กาบเชิง เกษรตถาวร ค่าปรับภูมิทัศน์ 1/21 ร้านกาญจนาพันธ์ไม้          25,000.00  กาญจนาพันธุ์ไม้ โดยนางบำเพ็ญ ดวงใจด  P540000700  03/06/2011  3290147193  
1314 สสอ.ชุมพลบุรี   ค่าวัสดุสำนักงาน 4/1 ร้านพูนทวี          7,020.00  ร้านพูนทวี  P540001314  29/07/2011  1321356232  
1870 สสอ.ชุมพลบุรี กระเบื้อง ค่าซ่อมแซมฐานป้าย 2/12 ร้านพูนทวี         78,670.00  ร้านพูนทวี  P540001870  23/08/2011  1321356232  
1872 สสอ.ชุมพลบุรี กระเบื้อง ค่าจ้างเทคอนกรีต 2/14 ร้านพูนทวี         50,000.00  ร้านพูนทวี  P540001872  23/08/2011  1321356232  
1873 สสอ.ชุมพลบุรี กระเบื้อง ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2/13 ร้านพูนทวี         35,000.00  ร้านพูนทวี  P540001873  23/08/2011  1321356232  
1880 สสอ.ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ค่าจ้างซ่อมแซมฐษนป้ายหน้า 2/4 ร้านพูนทวี         89,715.00  ร้านพูนทวี  P540001880  23/08/2011  1321356232  
1890 สสอ.ชุมพลบุรี ไพรขลา ค่าซ่อมแซมป้าย 2/1 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540001890  23/08/2011  1321356232  
1891 สสอ.ชุมพลบุรี หนองเรือ ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ 2/21 ร้านพูนทวี         50,000.00  ร้านพูนทวี  P540001891  24/08/2011  1321356232  
1892 สสอ.ชุมพลบุรี หนองเรือ ค่าจ้างทาสีซ่อมแซมป้าย 2/23 ร้านพูนทวี         89,715.00  ร้านพูนทวี  P540001892  24/08/2011  1321356232  
1893 สสอ.ชุมพลบุรี หนองเรือ ค่าปรับปรุงห้องประชุม 2/22 ร้านพูนทวี         30,955.00  ร้านพูนทวี  P540001893  24/08/2011  1321356232  
1895 สสอ.ชุมพลบุรี บ้านโพนม่วง ค่าจ้างซ่อมแซมฐานป้ายหน้า 2/2 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540001895  23/08/2011  1321356232  
1900 สสอ.ชุมพลบุรี ศรีณรงค์ ค่าจ้างซ่อมฐานป้าย 2/6 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540001900  23/08/2011  1321356232  
1908 สสอ.ชุมพลบุรี บ้านอ้อตลิ่งชัน ค่าจ้างซ่อมแซมฐานป้ายหน้า 2/11 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540001908  23/08/2011  1321356232  
2410 สสอ.ชุมพลบุรี กระเบื้องเมืองใหม่ ค่าจ้างปรับปรุงป้าย 2/3 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540002410  09/09/2011  1321356232  
2415 สสอ.ชุมพลบุรี ยะวึก ค่าจ้างเหมา 2/8, 2/16 ร้านพูนทวี         89,715.00  ร้านพูนทวี  P540002415  09/09/2011  1321356232  
2416 สสอ.ชุมพลบุรี ยะวึก ทาสีอาคาร ปรับปรุงรั้ว 2/19, 2/15 ร้านพูนทวี         73,955.00  ร้านพูนทวี  P540002416  09/09/2011  1321356232  
2417 สสอ.ชุมพลบุรี ยะวึก ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ 2/18 ร้านพูนทวี         50,000.00  ร้านพูนทวี  P540002417  09/09/2011  1321356232  
2418 สสอ.ชุมพลบุรี ยะวึก ค่าจ้างเหมา 2/17 ร้านพูนทวี         50,000.00  ร้านพูนทวี  P540002418  09/09/2011  1321356232  
2420 สสอ.ชุมพลบุรี สระขุด ค่าจ้างเหมาปรับปรุง 2/24, 2/10 ร้านพูนทวี         64,715.00  ร้านพูนทวี  P540002420  12/09/2011  1321356232  
2426 สสอ.ชุมพลบุรี บ้านสวนหม่อน ค่าจ้างเหมาปรับปรุงป้าย 2/5 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540002426  12/09/2011  1321356232  
2430 สสอ.ชุมพลบุรี นาหนองไผ่ ค่าวัสดุก่อสร้าง 54-IV24 หจก.ตั้งถาวรก่อสร้าง         50,000.00  หจก.ตั้งถาวรก่อสร้าง  P540002430  12/09/2011  3300212561  
2431 สสอ.ชุมพลบุรี บ้านอ้อตลิ่งชัน ค่าปรับภูมิทัศน์ หจก.ตั้งถาวรก่อสร้าง         13,955.00  หจก.ตั้งถาวรก่อสร้าง  P540002431  09/09/2011  3300212561  
2432 สสอ.ชุมพลบุรี บ้านอ้อตลิ่งชัน ปรับปรุงรั้ว หจก.ตั้งถาวรก่อสร้าง         20,000.00  หจก.ตั้งถาวรก่อสร้าง  P540002432  09/09/2011  3300212561  
2729 สสอ.ชุมพลบุรี เมืองบัว ค่าซ่อมแซมป้าย 2/9 ร้านพูนทวี         39,715.00  ร้านพูนทวี  P540002729  26/09/2011  1321356232  
496 สสอ.ท่าตูม เมืองแก ค่าป้าย รพ.สต. 4/26 ร้านจอมพระโฆษณา          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ท่าตูม กระโพ ค่าป้าย รพ.สต. 4/21 ร้านจอมพระโฆษณา          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
645 สสอ.ท่าตูม บ้านปรีง ค่าป้าย รพ.สต.27/16 ร้านดลฤทัย          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
645 สสอ.ท่าตูม บะ ค่าป้าย รพ.สต.27/17 ร้านดลฤทัย          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
645 สสอ.ท่าตูม ทุ่งกุลา ค่าป้าย รพ.สต.27/18 ร้านดลฤทัย          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
645 สสอ.ท่าตูม โพนครก ค่าป้าย รพ.สต.27/03 ร้านดลฤทัย          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
645 สสอ.ท่าตูม พรมเทพ ค่าป้าย รพ.สต.27/35 ร้านดลฤทัย          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
645 สสอ.ท่าตูม บัวโคก ค่าป้าย รพ.สต.27/19 ร้านดลฤทัย          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
780 สสอ.ท่าตูม เมืองแก ค่าซ่อมแซม นายนิสิต  พาณิชย์กิจเจริญ         99,000.00  นายนิสิต พาณิชย์กิจเจริญ  P540000780  23/06/2011  2262421729  
884 สสอ.ท่าตูม บ้านสาโรช ค่าป้าย 15/33 หจก.วัฒนพงศ์ค้าไม้         39,500.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนพงศ์ค้าไม้  P540000884  05/07/2011  2262854512  
1183 สสอ.ท่าตูม หนองบัว ค่าจ้างเหมาต่อเติมอาคาร นายทองอินทร์ บุญปก         50,000.00  นายทองอินทร์ บุญปก  P540001183  21/07/2011  2262524274  
1362 สสอ.ท่าตูม   ค่าวัสดุ  3/13 ร้านไทนิวัฒน์ธุรกิจ          9,720.00  ร้านไทนิวัฒน์ธุรกิจโดยนางพนิดา เชื้ออินทร์  P540001362  03/08/2011  2262818360  
1363 สสอ.ท่าตูม เมืองแก ค่าจ้างสำรวจข้อมูล นางพัชรี  บุญมี         25,000.00  นางพัชรี บุญมี  P540001363  02/08/2011  2262592574  
1474 สสอ.ท่าตูม พรมเทพ ค่าซ่อมแซม  หจก.วัฒนพงศ์ค้าไม้         33,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนพงศ์ค้าไม้  P540001474  03/08/2011  2262854512  
1475 สสอ.ท่าตูม พรมเทพ ค่าซ่อมแซมหลังคา หจก.วัฒนพงศ์ค้าไม้         49,670.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนพงศ์ค้าไม้  P540001475  03/08/2011  2262854512  
1476 สสอ.ท่าตูม พรมเทพ ค่าป้าย  บจ.โมเดิร์นไลฟ์ฯ         23,000.00  บริษัท โมเดิร์นไลฟ์เอนจิเนียรริ่ง จำกัด  P540001476  03/08/2011  4380270521  
1480 สสอ.ท่าตูม บัวโคก ค่าซ่อมแซม นายมี  จันทร์แดง         75,000.00  นายมี จันทร์แดง  P540001480  03/08/2011  2262118374  
1481 สสอ.ท่าตูม บัวโคก ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ นายสงค์  นามสว่าง         27,670.00  นายสงค์ นามสว่าง  P540001481  03/08/2011  064603200507234  
1483 สสอ.ท่าตูม ทุ่งกุลา ค่าซ่อมแซม นายบุญส่ง  แก้วจรัญ         62,670.00  นายบุญส่ง แก้วจรัญ  P540001483  03/08/2011  2262680115  
1487 สสอ.ท่าตูม บ้านปรีง ค่าซ่อมแซม นายณัฐพลศ์  พิศงาม         67,000.00  นายณัฐพงค์ พิศงาม  P540001487  03/08/2011  2268041650  
1817 สสอ.ท่าตูม บ้านม่วงมูล ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร,ห้องน้ำ นางวิเชียร จันทา         97,284.00  นางวิเชียร จันทา  P540001817  23/08/2011  2262042498  
1848 สสอ.ท่าตูม หนองเมธี ค่าจ้างซ่อมอาคาร  นายสมาน  แกล้วกล้า         50,000.00  นายสมาน แกล้วกล้า  P540001848  23/08/2011  3200276681  
1851 สสอ.ท่าตูม โสมน ค่าจ้างซ่อมแซมป้ายหน้า นางนวลละออง  ไวฉลาด         27,000.00  นางนวลละออง ไวฉลาด  P540001851  23/08/2011  052640472156  
1857 สสอ.ท่าตูม บ้านหนองเมธี ค่าจ้างซ่อมแซมฐานป้าย นายเสงี่ยม เหลาคม         30,000.00  นายเสงี่ยม เหลาคม  P540001857  23/08/2011  2262545446  
1910 สสอ.ท่าตูม หนองเมธี ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ นายเกียรติณรงค์ สมานทอง         33,670.00  นายเกียรติณรงค์ สมานทอง  P540001910  23/08/2011  2268032899  
1915 สสอ.ท่าตูม บ้านสะเอิง ค่าจ้างซ่อมห้องประชุม นายพิเชษฐ พุฒภูงา         64,000.00  นายพิเชษฐ พุฒภูงา  P540001915  23/08/2011  4141126853  
2124 สสอ.ท่าตูม บัวโคก วัสดุสำนักงาน  007/0335 ร้านบ้านนอกซิสเตมส์         30,000.00  ร้านบ้านนอกซิสเตมส์โดยนายราเชนทร์ สารศรี  P540002124  30/08/2011  2262121838  
2125 สสอ.ท่าตูม หนองม่วง ค่าวัสดุสำนักงาน 007/0336 ร้านบ้านนอกซิสเตมส์         30,000.00  ร้านบ้านนอกซิสเตมส์โดยนายราเชนทร์ สารศรี  P540002125  30/08/2011  2262121838  
2445 สสอ.ท่าตูม   อินเตอร์เน็ต ก.ค. 54  โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน             631.30 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2446 สสอ.ท่าตูม   ค่าน้ำประปา เม.ย. 54 การประปา             139.10  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002446  09/09/2011  9804341441  
2446 สสอ.ท่าตูม   ค่าน้ำประปา พ.ค. 54 การประปา             169.81  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002446  09/09/2011  9804341441  
2446 สสอ.ท่าตูม   ค่าน้ำประปา มิ.ย. 54 การประปา             665.49  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002446  09/09/2011  9804341441  
2446 สสอ.ท่าตูม   ค่าน้ำประปา ก.ค. 54 การประปา             139.10  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002446  09/09/2011  9804341441  
2489 สสอ.ท่าตูม ทุ่งกุลา ค่าจ้างสำรวจข้อมูล นางสาวพูน  อังสนุ         50,000.00  นางสาวพูน อังสนุ  P540002489  12/09/2011  2262134774  
2648 สสอ.ท่าตูม บัวโคก ค่าอินเตอร์เน็ต เม.ย. 54 กสท.             845.30 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2648 สสอ.ท่าตูม บัวโคก ค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค. 54 กสท.             845.30 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2732 สสอ.ท่าตูม ตากลาง ค่าซ่อมแซม นายณัฐพงศ์  พิศงาม         75,000.00  นายณัฐพงค์ พิศงาม  P540002732  26/09/2011  2268041650  
2783 สสอ.ท่าตูม บ้านสาโรช ค่าซ่อมแซม นายฉันท์  กรวยทอง         63,540.00  นายฉันท์ กรวยทอง  P540002783  03/10/2011  6890105395  
776 สสอ.โนนนารายณ์ บ้านผำ ค่าป้าย 4/32 ร้านรวมป้าย ดีไซน์เจ็ท          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1266 สสอ.โนนนารายณ์ คำผง ค่าลิขสิทธิ์ I 53-11206 บจ.บางกอกเมดิคอลฯ           9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001266  02/08/2011  1730029841  
1918 สสอ.โนนนารายณ์ บ้านซาต ค่าปรับปรุงห้องน้ำ  ร้านชาญพาณิชย์         47,820.00  ร้านชาญพาณิชย์ โดย นายชาญศิลป์ แสงทอง  P540001918  23/08/2011  7262189517  
1919 สสอ.โนนนารายณ์ บ้านซาต ค่าจ้างซ่อมฐานป้าย ร้านชาญพาณิชย์         77,000.00  ร้านชาญพาณิชย์ โดย นายชาญศิลป์ แสงทอง  P540001919  23/08/2011  7262189517  
1923 สสอ.โนนนารายณ์ โนนนารายณ์ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล  นายบุญเกิด ชอบกล้า         55,000.00  นายบุญเกิด ชอบกล้า  P540001923  23/08/2011  7262052213  
1925 สสอ.โนนนารายณ์ โนนนารายณ์ ค่าวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 1/147 ร้านไม้งามพันธุ์ไม้         40,000.00  ร้านไม้งามพันธุ์ไม้โดยนายบุญตา หนองหว้า  P540001925  23/08/2011  3310028291  
1926 สสอ.โนนนารายณ์ โนนนารายณ์ ค่าซ่อมแซมปรับปรุงป้าย ร้านชาญพานิชย์         67,670.00  ร้านชาญพาณิชย์ โดย นายชาญศิลป์ แสงทอง  P540001926  23/08/2011  7262189517  
2309 สสอ.โนนนารายณ์ บ้านผำ ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ I54-01115 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540002309  30/08/2011  1730029841  
2310 สสอ.โนนนารายณ์ โนนนารายณ์ ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ 12/01 ร้านไม้งามพันธุ์ไม้         50,000.00  ร้านไม้งามพันธุ์ไม้โดยนายบุญตา หนองหว้า  P540002310  30/08/2011  3310028291  
2322 สสอ.โนนนารายณ์ หนองหลวง ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม I54-01119 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540002322  30/08/2011  1730029841  
2648 สสอ.บัวเชด อาโพน วัสดุสำนักงาน 33/14 ร้านต้นไผ่          2,050.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2648 สสอ.บัวเชด บ้านนาสนวน ค่าวัสดุสำนักงาน 33/15 ร้านต้นไผ่             830.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2678 สสอ.บัวเชด   วัสดุสำนักงาน 12/15 ร้านต้นไผ่          4,980.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2791 สสอ.บัวเชด   ค่าน้ำประปา ส.ค. 54, ก.ย. 54 การประปา          1,797.02  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002791  04/10/2011  9804341441  
185 สสอ.ปราสาท ทุ่งมน ค่าป้าย รพ.สต. 5/31 ร้านปรีนท์เจ็ทดีไซน์          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
185 สสอ.ปราสาท ไพล ค่าป้าย รพ.สต.5/30 ร้านปรีนท์เจ็ทดีไซน์          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
456 สสอ.ปราสาท   ค่าวัสดุในการซ่อมรถ 1/7, 1/8 ร้าน ช อะไหล่มอเตอร์ไซค์          3,045.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท เชื้อเพลิง ค่าป้าย รพ.สต. 6/23 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          4,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท ตาเบา ค่าป้าย รพ.สต. 6/13 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          4,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท โคกยาง ค่าป้าย รพ.สต. 6/2 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          4,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท บ้านพลวง ค่าป้าย รพ.สต. 6/1 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          3,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท บ้านปรือ ค่าป้าย รพ.สต. 6/16 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          3,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท ทมอ ค่าป้าย รพ.สต. 6/15 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท สมุด ค่าป้าย รพ.สต. 5/32 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.ปราสาท ทัพไทย ค่าป้าย รพ.สต. 6/4 ร้านปริ้นท์เจ็ทดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
498 สสอ.ปราสาท ทุ่งมน วัสดุสำนักงาน IVCR53/3374 ร้าน ไอที ดอทคอน(ปราสาท)          8,120.00  ร้าน ไอที ดอทคอม (ปราสาท) โดยนางธิดารัตน์ วงษ์บ้านหล่อ  P540000498  25/04/2011  4620563710  
678 สสอ.ปราสาท   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.พ. 54 สหกรณ์การเกษตรปราสาท         14,600.00  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด  P540000678  26/05/2011  3291015517  
679 สสอ.ปราสาท   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ม.ค. 54 สหกรณ์การเกษตรปราสาท         13,700.00  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด  P540000679  26/05/2011  3291015517  
821 สสอ.ปราสาท   ค่าน้ำมัน เดือน มี.ค. 54,  021/6 สหกรณ์การเกษตรปราสาท         13,900.00  สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด  P540000821  24/06/2011  3291015517  
931 สสอ.ปราสาท ทมอ ค่าลิขสิทธิ์ I54-01125 บจ.บางกอกเมดิคอลฯ           9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540000931  11/07/2011  1730029841  
1169 สสอ.ปราสาท ปรือ ค่าป้าย รพ.สต. 6/14 ร้านปริ๊นท์เจ็ท ดีไซน์          3,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1591 สสอ.ปราสาท บ้านกะดาด ค่าซ่อมแซมรั้ว อาคาร 001/0036, 001/0037 หจก.ตีรย์ป๊อกก่อสร้าง       100,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีรย์ป๊อกก่อสร้าง  P540001591  29/07/2011  4262252570  
2045 สสอ.ปราสาท โชคนาสาม ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ 3/41 ร้านน้องกานต์ออร์คิดส์         39,520.00  ร้านน้องกานต์ออร์คิดส์โดย นางสุพัตร เฉลียวไว  P540002045  02/09/2011  064605200871759  
2046 สสอ.ปราสาท โคกสะอาด ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ 3/40 ร้านน้องกานต์ออร์คิดส์         50,000.00  ร้านน้องกานต์ออร์คิดส์โดย นางสุพัตร เฉลียวไว  P540002046  02/09/2011  064605200871759  
2048 สสอ.ปราสาท บ้านกะดาด ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ 3/51 ร้านน้องกานต์ออร์คิดส์         49,500.00  ร้านน้องกานต์ออร์คิดส์โดย นางสุพัตร เฉลียวไว  P540002048  02/09/2011  064605200871759  
2678 สสอ.ปราสาท   วัสดุในการซ่อมรถ 2/8 ร้านแสงทองการไฟฟ้า          8,800.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2731 สสอ.ปราสาท ทมอ ค่าซ่อมแซม หจก.วาสิตสุรินทร์ก่อสร้าง       100,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสิตสุรินทร์ก่อส  P540002731  26/09/2011  0402146658  
2740 สสอ.ปราสาท ตานี ค่าซ่อมแซมปรับปรุง 005/0214, 005/0208 หจก.เจตน์เจริญเฟอร์นิเจอร์       100,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจตน์เจริญ เฟอร์นิเจอร์  P540002740  26/09/2011  3290169421  
2744 สสอ.ปราสาท ทัพไทย ค่าซ่อมแซม หจก.วาสิตสุรินทร์ก่อสร้าง         99,370.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาสิตสุรินทร์ก่อส  P540002744  26/09/2011  0402146658  
685 สสอ.พนมดงรัก โคกกลาง ค่าจ้างเหมา 4/6, 4/7, 4/8 หจก.โชคทวีพูน         89,000.00  หจก.โชคทวีพูน  P540000685  27/05/2011  6890093948  
812 สสอ.พนมดงรัก โคกกลาง ปรับปรุงห้องประชุม 4/25 หจก.โชคทวีพูน         43,000.00  หจก.โชคทวีพูน  P540000812  23/06/2011  6890093948  
813 สสอ.พนมดงรัก โคกกลาง ค่าวัสดุสำนักงาน 4/26 หจก.โชคทวีพูน         14,470.00  หจก.โชคทวีพูน  P540000813  23/06/2011  6890093948  
1425 สสอ.พนมดงรัก บ้านอุโลก ค่าลิขสิทธิ์ I54-01122 บจ.บางกอกเมดิคอลฯ           9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001425  29/07/2011  1730029841  
2057 สสอ.พนมดงรัก บ้านอำปีล ค่าลิขสิทธิ์ I54-01123 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540002057  02/09/2011  1730029841  
2191 สสอ.พนมดงรัก ตาเมียง ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ 4/14 หจก.โชคทวีพูน         13,155.00  หจก.โชคทวีพูน  P540002191  30/08/2011  6890093948  
2197 สสอ.พนมดงรัก บ้านอุโลก ค่าจ้างสำรวจข้อมูล  หจก.โชคทวีพูน         61,100.00  หจก.โชคทวีพูน  P540002197  30/08/2011  6890093948  
2326 สสอ.พนมดงรัก   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1/52, 10/23 หจก.ปราสาทการค้า          9,600.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2539 สสอ.พนมดงรัก บ้านอำปึล ค่าจ้างสำรวจข้อมูล นางหยาดฝน  สินทบ         31,900.00  นางหยาดฝน สินทบ  P540002539  12/09/2011  3291167996  
2552 สสอ.พนมดงรัก   ค่าวัสดุสำนักงาน 54/4016 ร้านไอ ที ดอทคอม(ปราสาท)          3,240.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1057 สสอ.เมืองสุรินทร์ กาเกาะ ค่าลิขสิทธิ์ I54-01152 บจ.บางกอกเมดิคอล ฯ          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001057  18/07/2011  1730029841  
1942 สสอ.เมืองสุรินทร์ นอกเมือง ค่าซ่อมแซม 01/02 แสงพันการช่าง         76,350.00  แสงพันการช่าง โดยนายรำพันธ์ ทองบูรณ์  P540001942  23/08/2011  3101979285  
333 สสอ.รัตนบุรี ธาตุ ค่าวัสดุสำนักงาน 54/0049 ร้าน ป.อักษรภัณฑ์          1,170.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
333 สสอ.รัตนบุรี ธาตุ ค่าป้าย รพ.สต. 1/21 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
333 สสอ.รัตนบุรี หนองบัวทอง ค่าป้าย รพ.สต. 1/19 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
335 สสอ.รัตนบุรี เบิด ค่าป้าย รพ.สต. 1/24 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
335 สสอ.รัตนบุรี ไผ่ ค่าป้าย รพ.สต. 1/28 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
335 สสอ.รัตนบุรี น้ำเขียว ค่าป้าย รพ.สต. 1/26 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
335 สสอ.รัตนบุรี กุดขาคืม ค่าป้าย รพ.สต. 1/25 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
335 สสอ.รัตนบุรี บ้านหนองกระทุง ค่าป้าย รพ.สต. 1/22 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.รัตนบุรี ทับใหญ่ ค่าป้าย รพ.สต. 1/35 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
496 สสอ.รัตนบุรี คอนสวรรค์ ค่าป้าย รพ.สต. 1/20 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกดีไซน์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.รัตนบุรี ไผ่ ค่าน้ำประปา ม.ค. 54 การประปา          1,076.31 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.รัตนบุรี ไผ่ ค่าน้ำประปา ก.พ. 54 การประปา          1,455.47 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
597 สสอ.รัตนบุรี ทับใหญ่ ค่าป้าย 026/54 บจ.โมเดิร์นไลฟ์ ฯ         23,000.00  บริษัท โมเดิร์นไลฟ์เอนจิเนียรริ่ง จำกัด  P540000597  09/05/2011  0218025510  
652 สสอ.รัตนบุรี ไผ่ ค่าน้ำประปา เม.ย. 54 การประปา          2,584.96 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1279 สสอ.รัตนบุรี ไผ่ ค่าซ่อมแซม นายทองใส  สีงาม         81,485.00  นายทองใส สีงาม  P540001279  29/07/2011  7262536813  
1298 สสอ.รัตนบุรี ดอนแรด ค่าซ่อมแซม นางสาวอุ่นจิตร  ศรีใหญ่         93,200.00  นางสาวอุ่นจิตร ศรีใหญ่  P540001298  29/07/2011  7572090999  
1506 สสอ.รัตนบุรี ทับใหญ่ ค่าซ่อมแซมปรับปรุง 1/12 ร้านใบบุญ         29,184.00  ร้านใบบุญ โดยนางสำอาง เหมันตา  P540001506  29/07/2011  020017400811  
1507 สสอ.รัตนบุรี ทับใหญ่ ค่าป้าย  ร้านใบบุญ         33,486.00  ร้านใบบุญ โดยนางสำอาง เหมันตา  P540001507  29/07/2011  020017400811  
1512 สสอ.รัตนบุรี ธาตุ ค่าสำรวจข้อมูล (ขาดแบบสำรวจข้อมุล) นางสาวทัศนีย์  รุ่งสมพงษ์         72,500.00  นางสาวทัศนีย์ รุ่งสมพงษ์  P540001512  28/07/2011  052630270859  
1513 สสอ.รัตนบุรี ธาตุ ปรับปรุงห้องน้ำ นายทองใส  สว่างผุย         49,998.00  นายทองใส สว่างผุย  P540001513  28/07/2011  7262239158  
1514 สสอ.รัตนบุรี ธาตุ ค่าซ่อมแซม นายยนต์  ก้านเพชร         99,999.00  นายยนต์ ก้านเพชร  P540001514  28/07/2011  7262767040  
1611 สสอ.รัตนบุรี หนองบัวบาน ค่าจ้างปรับภูมิทัศน์ 6/01 ร้านไม้งามพันธุ์ไม้         40,000.00  ร้านไม้งามพันธุ์ไม้โดยนายบุญตา หนองหว้า  P540001611  04/08/2011  3310028291  
1843 สสอ.รัตนบุรี ดอนแรด ค่าวัสดุปรับภูมิทัศน์  นางสุปราณี ทองจันทร์         20,970.00  นางสุปราณี ทองจันทร์  P540001843  23/08/2011  052631018224  
2041 สสอ.รัตนบุรี น้ำเขียว ค่าซ่อมแซมอาคาร,ทาสีอาคาร นายสุพิน นามพรม         67,843.00  นายสุพิน นามพรม  P540002041  26/08/2011  7262796108
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม,รายละเอียดเพิ่มเติม  
 
2042 สสอ.รัตนบุรี น้ำเขียว ค่าซ่อมแซมป้าย นายสุพิน นามพรม         33,846.00  นายสุพิน นามพรม  P540002042  26/08/2011  7262796108  
2361 สสอ.รัตนบุรี ธาตุ ค่าต้นไม้ 1/15 ร้านสุคนธ์ทิพย์         50,000.00  ร้านสุคนธ์ทิพย์ โดย นายกฤษณุ ศรีจุด  P540002361  31/08/2011  5932183673  
2461 สสอ.รัตนบุรี หนองบัวบาน ค่าซ่อมแซม นายลี  เบ้าเงิน         83,486.00  นายลี เบ้าเงิน  P540002461  12/09/2011  052630542497  
2462 สสอ.รัตนบุรี หนองบัวบาน ค่าทาสีอาคาร นายลี  เบ้าเงิน         72,233.00  นายลี เบ้าเงิน  P540002462  12/09/2011  052630542497  
2773 สสอ.รัตนบุรี หนองบัวทอง ค่าวัสดุสำนักงาน 54/2479 ร้านโซลูชั่น         17,065.00  ร้านโซลูชั่นโดย นางจิราภรณ์ ผลเจริญ  P540002773  03/10/2011  5932345932  
1509-1510 สสอ.รัตนบุรี ทับใหญ่ ค่าบริการทางไกล 54060013, 53120298 หจก.สหะกลโอเอ         38,000.00  หจก.สหะกล โอเอ  P540001509  29/07/2011  3821065281  
1509-1510 สสอ.รัตนบุรี ทับใหญ่ ค่าบริการทางไกล 54060013, 53120298 หจก.สหะกลโอเอ         15,700.00  หจก.สหะกล โอเอ  P540001510  29/07/2011  3821065281  
776 สสอ.รัตบุรี ดอนแรด ค่าป้าย 1/33 ร้านป้ายอลังการกราฟฟิกฯ          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
818 สสอ.รัตบุรี   ค่าซ่อมรถ 229/1146,229/11417,229/11418 บจ.มิตซูสุรินทร์         15,814.60  บริษัท มิตซูสุรินทร์ จำกัด  P540000818  23/06/2011  3101841488  
848 สสอ.รัตบุรี หนองบัวบาน ค่าลิขสิทธิ์ 54-01171 บจ.บางกอกฯ          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540000848  29/06/2011  1730029841  
1169 สสอ.ลำดวน โชกเหนือ ค่าป้าย รพ.สต. 4/54 เล่มที่ 2 ร้าน เอ.วี.สุรินทร์          1,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1402 สสอ.ลำดวน ตะเคียน วัสดุสำนักงาน 051/2522, 051/2521 ร้านลำดวนเซ็นเตอร์         22,920.00  ร้านลำดวนโปรดักส์โดยนางลลนา หวังสม  P540001402  03/08/2011  5852210402  
2445 สสอ.ลำดวน   วัสดุยานพาหนะ 31/15 ร้านธนาวัฒน์เคหะภัณฑ์          3,320.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2552 สสอ.ลำดวน   วัสดุงานบ้านงานครัว 5/6 ร้านลำดวนสโตร์          4,050.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2552 สสอ.ลำดวน   ค่าน้ำมัน เม.ย. 54 สหกรณ์การเกษตรลำดวน          4,950.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2552 สสอ.ลำดวน   ค่าน้ำมัน พ.ค. 54 สหกรณ์การเกษตรลำดวน          4,960.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2552 สสอ.ลำดวน   ค่าน้ำมัน มิ.ย. 54 สหกรณ์การเกษตรลำดวน          4,895.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
347 สสอ.ศรีณรงค์ ตรวจ ค่าป้าย รพ.สต. 014/0689 ร้านป้ายสีโฆษณา          5,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
418 สสอ.ศรีณรงค์ ตรวจ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง IV0000024 หจก.เน็ตเฟอร์นิเจอร์         41,290.00  หจก.เน็ต เฟอร์นิเจอร์  P540000418  08/04/2011  3106066938  
1184 สสอ.ศรีณรงค์   ค่าวัสดุสำนักงาน 54/406 ร้านรักฮะ          3,240.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2078 สสอ.ศรีณรงค์ ณรงค์ ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม I54-01185 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540002078  26/08/2011  1730029841  
2081 สสอ.ศรีณรงค์ หนองแวง ค่าป้าย 028/1378 ร้านป้ายสีโฆษณา         22,220.00  ร้านป้ายสีโฆษณาโดย นายสมศักดิ์ จิตสมาน  P540002081  26/08/2011  1262092271  
2093 สสอ.ศรีณรงค์ ณรงค์ ค่าจ้างเหมาทำป้าย 027/1334 ร้านป้ายสีโฆษณา         25,000.00  ร้านป้ายสีโฆษณาโดย นายสมศักดิ์ จิตสมาน  P540002093  26/08/2011  1262092271  
2328 สสอ.ศรีณรงค์   วัสดุสำนักงาน 54/405 ร้านรักฮะ         13,055.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
185 สสอ.ศีขรภูมิ ตรึม ค่าป้าย รพ.สต. 2/29 ร้านมายาเจ็ท          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.ศีขรภูมิ ยาง ค่าน้ำประปา ก.พ. 54 การประปา          1,022.22 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.ศีขรภูมิ ยาง ค่าน้ำประปา ก.พ. 54 การประปา             139.10 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.ศีขรภูมิ ยาง ค่าน้ำประปา มี.ค. 54 การประปา             647.89 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.ศีขรภูมิ ยาง ค่าน้ำประปา มี.ค. 54 การประปา             139.10 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
680 สสอ.ศีขรภูมิ ตรีม ค่าต้นไม้ 9/48 ร้านไม้งามพันธ์ไม้         11,000.00  ร้านไม้งามพันธุ์ไม้โดยนายบุญตา หนองหว้า  P540000680  25/05/2011  3310028291  
980 สสอ.ศีขรภูมิ นาท่ม ค่าปรับภูมิทัศน์ 11/10 ร้านไม้งามพันธ์ไม้         28,820.00  ร้านไม้งามพันธุ์ไม้โดยนายบุญตา หนองหว้า  P540000980  18/07/2011  3310028291  
988 สสอ.ศีขรภูมิ ยาง ค่าซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 11/18 ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์         27,000.00  ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์ (สาขา 2 )โดย นางรัศมี อมรศักยะ  P540000988  18/07/2011  3262263739  
989 สสอ.ศีขรภูมิ กุดหวาย ค่าซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 11/19 ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์         27,000.00  ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์ (สาขา 2 )โดย นางรัศมี อมรศักยะ  P540000989  18/07/2011  3262263739  
990 สสอ.ศีขรภูมิ บ้านโคกสนวน ค่าซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 11/20 ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์         27,000.00  ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์ (สาขา 2 )โดย นางรัศมี อมรศักยะ  P540000990  18/07/2011  3262263739  
1124 สสอ.ศีขรภูมิ กุดหวาย ค่าปรับภูมิทัศน์, ทาสี 1/003, 1/002 หจก.จ เจริญวงศ์ฯ         20,400.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540001124  25/07/2011  3310239527  
1125 สสอ.ศีขรภูมิ กุดหวาย ทาสีรั้ว หจก.จ เจริญวงศ์ฯ          6,600.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540001125  25/07/2011  3310239527  
1126 สสอ.ศีขรภูมิ กุดหวาย ค่าจ้างเหมา  หจก.จ เจริญวงศ์ฯ          8,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540001126  25/07/2011  3310239527  
1131 สสอ.ศีขรภูมิ บ้านโคกสนวน ค่าปรับภูมิทัศน์ หจก.จ เจริญวงศ์ฯ         40,600.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540001131  25/07/2011  3310239527  
1132 สสอ.ศีขรภูมิ บ้านโคกสนวน ค่าปรับภูมิทัศน์  1/002 หจก.จ เจริญวงศ์ฯ         30,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540001132  25/07/2011  3310239527  
1153 สสอ.ศีขรภูมิ หนองขวาว ค่าวัสดุ IV-540001 หจก.สุรินทร์คอมพิวเทค         26,000.00  หจก.สุรินทร์คอมพิวเทค  P540001153  21/07/2011  3820067221  
1254 สสอ.ศีขรภูมิ ตรีม ค่าซ่อมแซม  หจก.ลิปไชยศีขรภูมิก่อสร้าง          79,300.00  หจก.ลิบไชยศีขรภูมิก่อสร้าง  P540001254  26/07/2011  3101314488  
1255 สสอ.ศีขรภูมิ จารพัต ค่าซ่อมแซม หจก.ลิปไชยศีขรภูมิก่อสร้าง          79,300.00  หจก.ลิบไชยศีขรภูมิก่อสร้าง  P540001255  26/07/2011  3101314488  
1318 สสอ.ศีขรภูมิ ขะเนก ค่าลิขสิทธิ์ I54-01190 บจ.บางกอกเมดิคอล ฯ          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001318  03/08/2011  1730029841  
1820 สสอ.ศีขรภูมิ หนองขวาว ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ I54-01191 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001820  23/08/2011  1730029841  
2352 สสอ.ศีขรภูมิ กุดหวาย ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  หจก.จ เจริญวงศ์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์         65,170.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540002352  02/09/2011  3310239527  
2358 สสอ.ศีขรภูมิ บ้านโคกสนวน ค่าซ่อมแซมอาคาร  หจก.จ เจริญวงศ์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์         30,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ เจริญวงค์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์  P540002358  02/09/2011  3310239527  
2369 สสอ.ศีขรภูมิ บ้านหัวแรต ค่าจ้างสำรวจข้อมูล นางสาวจิรนันท์  ดัชถุยาวัตร         37,000.00  นางสาวจิรนันท์ ดัชถุยาวัตร  P540002369  09/09/2011  4060677533  
2379 สสอ.ศีขรภูมิ บ้านหัวแรต ค่าวัสดุ 11/21 ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์         27,000.00  ร้านลิปไชยโฮมเซ็นเตอร์ (สาขา 2 )โดย นางรัศมี อมรศักยะ  P540002379  09/09/2011  3262168509  
2678 สสอ.ศีขรภูมิ   วัสดุคอมพิวเตอร์ 03/41 ร้านเจริญพรธรรมประทีป          1,600.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2678 สสอ.ศีขรภูมิ   ค่าป้าย 2/54 เลขที่ 28 ร้าน เอ.วี.สุรินทร์          4,900.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2678 สสอ.ศีขรภูมิ   ค่าป้าย 2/54 เลขที่ 27 ร้าน เอ.วี.สุรินทร์          4,600.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
241 สสอ.สนม หนองระฆัง ค่าป้าย รพ.สต. 1/32 รวมป้ายดีไซน์เจ็ท          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
364 สสอ.สนม หนองระฆัง ค่าวัสดุสำนักงาน 010/0493,010/0494 ร้านสนมเซ็นเตอร์         33,990.00  ร้านสนมเซ็นเตอร์โดยนางนิรมล ลี้อุดม  P540000364  23/03/2011  3200021330  
456 สสอ.สนม   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 011/0548 ร้านสนมเซ็นเตอร์          4,977.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
456 สสอ.สนม   ค่าวัสดุสำนักงาน 011/0547 ร้านสนมเซ็นเตอร์          4,970.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.สนม โพนโก ค่าน้ำประปา ก.พ. 54 การประปา          1,800.49 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
502 สสอ.สนม โพนโก ค่าน้ำประปา มี.ค. 54 การประปา          1,855.22 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
574 สสอ.สนม แคน ค่าวัสดุสำนักงาน 011/0517 ร้านสนมเซ็นเตอร์         40,000.00  ร้านสนมเซ็นเตอร์โดยนางนิรมล ลี้อุดม  P540000574  09/05/2011  3200021330  
900 สสอ.สนม แคน ค่าซ่อมแซมปรับปรุง 1/54 เลขที่ 3, 1/54 เลขที่ 4 ร้านอ๊อดการค้า         82,170.00  ร้านอ๊อดการค้าโดยนายบัณฑิต สลากัน  P540000900  11/07/2011  3100367553  
1415 สสอ.สนม แคน ซ่อมแซมอาคาร นางสาวสมยศ  บุญปัญญา         45,000.00  นางสาวสมยศ บุญปัญญา  P540001415  29/07/2011  5932185031  
1422 สสอ.สนม บ้านสองห้อง ค่าป้าย 189/54 บจ.โมเดิร์นไลฟ์ฯ         23,000.00  บริษัท โมเดิร์นไลฟ์เอนจิเนียรริ่ง จำกัด  P540001422  29/07/2011  4380270521  
1712 สสอ.สนม   ค่าน้ำประปา ก.พ. 54 - มิ.ย. 54 การประปาส่วนภูมิภาค          2,642.80  การประปาส่วนภูมิภาค  P540001712  17/08/2011  9804341441  
2174 สสอ.สนม หนองระฆัง วัสดุงานบ้านงานครัว  012/0571 ร้านสนมเซ็นเตอร์          7,683.00  ร้านสนมเซ็นเตอร์โดยนางนิรมล ลี้อุดม  P540002174  30/08/2011  3200021330  
2334 สสอ.สนม   ค่าซ่อมรถยนต์ 1/050 ร้านช่างนิ (สี่แยกสนม)          4,600.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2446 สสอ.สนม   ค่าน้ำประปา ส.ค. 54 การประปา             160.50  การประปาส่วนภูมิภาค  P540002446  09/09/2011  9804341441  
1169 สสอ.สังขะ บ้านหนองยาว ค่าป้าย รพ.สต. 5/45 เล่มที่ 7 ร้าน เอ.วี.สุรินทร์          2,600.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1407 สสอ.สังขะ ตาตุม ค่าจ้างเหมา 11/1 หจก.สุรินทร์กุสุมา         50,000.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์กุสุมา  P540001407  02/08/2011  3100005198  
2210 สสอ.สังขะ บ้านหนองยาว ค่าซ่อมแซมป้าย 2/6 หจก.ธนัทภา         26,350.00          
2216 สสอ.สังขะ บ้านโดง ค่าซ่อมแซมอาคาร,ทาสี 3/12,  3/13 หจก.ธนัทภา         66,620.00          
2258 สสอ.สังขะ ชำเบง ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ I54-01210 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540002258  01/09/2011  1730029841  
2273 สสอ.สังขะ ทับทัน ซ่อมแซมฐานป้าย 1/2,  13/1 หจก.สุรินทร์กุสุมา         49,350.00  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์กุสุมา  P540002273  01/09/2011  3100005198  
2704 สสอ.สังขะ บ้านชบ ค่าวัสดุสำนักงาน 5402214 ร้านรวมวิทยา         20,000.00  ร้านรวมวิทยาโดยนางสาริศา มุกดาอนันต์  P540002704  21/09/2011  3101708605  
776 สสอ.สำโรงทาบ ศรีสุข ค่าป้าย 17/12 ร้านเอิร์ธไฮเทค          2,000.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
1239 สสอ.สำโรงทาบ สำโรงทาบ ค่าลิขสิทธิ์ I53-11203 บจ.บางกอกเมดิคอลฯ           9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001239  26/07/2011  1730029841  
1241 สสอ.สำโรงทาบ ศรีสุข ค่าสี 020/0992 โรงค้าไม้ผู้ใหญ่คง         37,470.00  โรงค้าไม้ผู้ใหญ่คงโดยนางสาวนงนุช ้โต้เศรษฐี  P540001241  26/07/2011  3382092235  
1448 สสอ.สำโรงทาบ ศรีสุข ค่าลิขสิทธิ์ I53-11204 บจ.บางกอกเมดิคอลฯ           9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540001448  27/07/2011  1730029841  
1632 สสอ.สำโรงทาบ ศรีสุข ค่าต้นไม้ในการปรับภูมิทัศน์ 15/11 ร้านไม้งามพันธุ์ไม้         50,000.00  ร้านไม้งามพันธุ์ไม้โดยนายบุญตา หนองหว้า  P540001632  16/08/2011  3310028291  
1633 สสอ.สำโรงทาบ ศรีสุข ค่าวัสดุในการทาสีอาคาร 020/0991 โรงค้าไม้ผู้ใหญ่คง         37,470.00  โรงค้าไม้ผู้ใหญ่คงโดยนางสาวนงนุช ้โต้เศรษฐี  P540001633  16/08/2011  3382092235  
1634 สสอ.สำโรงทาบ ศรีสุข ค่าวัสดุ 020/0990 โรงค้าไม้ผู้ใหญ่คง         50,000.00  โรงค้าไม้ผู้ใหญ่คงโดยนางสาวนงนุช ้โต้เศรษฐี  P540001634  16/08/2011  3382092235  
2003 สสอ.สำโรงทาบ โคกสะอาด ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม I54-01227 บจ.บางกอกเมดิคอล          9,630.00  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด BANGKOK MEDICAL SOFTWARE CO LTD  P540002003  23/08/2011  1730029841  
2059 สสอ.สำโรงทาบ เกาะแก้ว ค่าทาสีอาคาร  ร้านนภารัตน์         50,000.00  ร้านนภารัตน์โดยนายมีชัย พิมพ์ทอง  P540002059  02/09/2011  3310236501  
2066 สสอ.สำโรงทาบ เกาะแก้ว ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ร้านนภารัตน์         61,820.00  ร้านนภารัตน์โดยนายมีชัย พิมพ์ทอง  P540002066  02/09/2011  3310236501  
2648 สสอ.สำโรงทาบ หมี่นศรี วัสดุคอมพิวเตอร์ 23/6 ร้านอุดมคอมพิวเตอร์             950.00 โอนเข้าบัญชีหน่วยงาน        
2735 สสอ.สำโรงทาบ สะโน วัสดุสำนักงาน 3/7 ร้านอุดมคอมพิวเตอร์         10,320.00  อุดมคอมพิวเตอร์ โดยนายอุดม ทับพิลา  P540002735  26/09/2011  3382310283  
2237 สออ.สังขะ ตาคง ค่าวัสดุสำนักงาน 27/1314 สังขะคอมพิวเตอร์          6,100.00  ร้านสังขะคอมพิวเตอร์โดยนายสาทิต เหมาะทอง  P540002237  01/09/2011  3112452922  
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
   
   ดูผลโหวต  
พยากรณ์อากาศ
   
งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels